EASTCON Family
EASTCON kokybė –
gyvenimo kokybė.

Privatumo politika

 

Privatumo politika

 

UAB „EASTCON AG LT“ (toliau EASTCON) yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie EASTCON vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

 

Pagrindinės sąvokos

 

 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pagal tokius požymius kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius arba vienas ar keli to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai. 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais. Tvarkydamos asmens duomenis valdžios institucijos laikosi taikomų, duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių, duomenų apsaugos taisyklių.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

 

Asmens duomenys

 

Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

 

EASTCON renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

·      Jūsų sutikimu,

·      siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

EASTCON tvarko duomenis tiesioginės rinkodaros, prezentacijų organizavimo ir vykdymo, prekių užsakymų vykdymo, lojalumo programos administravimo tikslais.

 

Tvarkomi asmens duomenys

 

EASTCON tvarko šiuos Jūsų duomenis:

·      Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, užpildydami svetainėje www.eastcon.lt įdiegtą užklausos formą (vardas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, užklausa/ komentaras) arba kreipdamiesi į EASTCON bet kuriuo el. paštu su eastcon.lt domenu; 

·      Duomenis, kuriuos gauname Jums užpildžius anketas ir registracijos lapus EASTCON organizuojamų prezentacijų metu;

·      Asmens duomenis, gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartis su partneriais/ paslaugų tiekėjais  (pvz., įmonės kontaktinio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);

·      Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu, ir kurie išsamiai apibrėžiami tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;

·      Kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį

·      Vaizdo stebėjimo duomenys, kai lankotės EASTCON, esančioje adresu ​Žirmūnų g. 70, Vilnius, Lietuva.  

 

Slapukai

 

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis EASTCON svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau  bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek EASTCON teikiamas paslaugas.

Svetainėje naudojami trečiųjų šalių - „Google Analytics“ -  slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso EASTCON. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudoja interneto puslapį. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų.

Norėdami gauti daugiau informacijos, galite aplankyti: http://www.google.com/analytics.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas

 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie pacientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

 

Asmens duomenų teikimas

 

EASTCON teikia Jūsų duomenis:

·      Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;

·      Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

·      Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

 

 

EASTCON naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

 

EASTCON veikla internetinėje erdvėje atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

 

EASTCON tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

 

Jūs turite teisę:

·      Kreiptis į EASTCON su prašymu suteikti informaciją apie EASTCON tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisės žinot“ ir „teisės susipažinti“ įgyvendinimas);

·      Kreiptis į EASTCON su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisės ištaisyti ir sunaikinti“ įgyvendinimas);

·      Kreiptis į EASTCON su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisės sustabdyti“ įgyvendinimas);

·      Kreiptis į EASTCON su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“ įgyvendinimas);

·      Kreiptis į EASTCON su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisės apriboti“ įgyvendinimas);

·      Kreiptis į EASTCON su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba tvarkomi  („teisės būti pamirštam“ įgyvendinimas);

·      Kreiptis į EASTCON su prašymu suteikti informaciją apie EASTCON tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisės į duomenų perkeliamumą“ įgyvendinimas).

 

Informuojame, kad įgyvendinant BDAR reikalavimus EASTCON sudarė sutartį dėl duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimo su MB „Legitima“. Duomenų subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys visais asmens duomenų apsaugos klausimais gali kreiptis į EASTCON duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais:

El. paštu: dap@legitima.lt;

Telefonu: +370 607 97014;

Paštu: Perkūnkiemio g. 5, LT-12129, Vilnius.

Nepavykus išspręsti klausimo su EASTCON ir jeigu Jums kelia susirūpinimą EASTCON veikimai / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.


Visit us on Facebook Visit us on Youtube Channel Visit us on LinkedIn